Silverboat Algemene voorwaarden huur en verhuur.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen van Silverboat.

Meerweg 225 9752XD Haren

27-6-2023

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Ondernemer: Silverboat die met een consument een overeenkomst sluit voor het ter beschikking stellen van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs.
 2. Consument: een natuurlijke persoon die met de ondernemer een overeenkomst sluit voor het gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
 3. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.
 4. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. In deze voorwaarden gaat het expliciet om een vaartuig dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.
 5. Open zeil- en motorboot: vaartuig zonder kajuit.
 6. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de ondernemer zich verplicht om tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven aan de consument.
 7. Elektronisch: per e-mail of website.
 8. Inventarislijst: lijst van voorwerpen die bij het vaartuig horen.

Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

Artikel 2 – Toepasbaarheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die de ondernemer en consument sluiten voor de huur/verhuur van vaartuigen.

Artikel 3 – Aanbod/offerte

 1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.
 2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.
 3. Op een schriftelijk aanbod of een elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren vaartuig en vermeldt in ieder geval:
  • –  de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst;
  • –  de huursom met eventueel bijkomende kosten en betalingswijze;
  • –  de hoogte van het eigen risico van de verzekering;
  • – de annuleringsregeling.
 5. Bij elk aanbod levert de ondernemer op verzoek een exemplaar van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn digitaal beschikbaar op de site: www.silverboat.nl.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.
 2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
 3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven.
 4. De overeenkomst is niet tot stand gekomen als de consument niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 6.

Artikel 5 – Prijs en de prijswijzigingen

 1. De ondernemer en de consument spreken vooraf af:
  • –  welke huurprijs en eventuele extra kosten de consument moet betalen; en
  • –  of de ondernemer de prijs tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 2. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 1. De huursom wordt voldaan alvorens de sloep de haven verlaat.
 2. De consument moet de huursom betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Hij kan de huursom betalen door het geld over te maken naar een bankrekening die door de ondernemer wordt bepaald.

Artikel 7 – Annulering

 1. Als de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten. Als de consument annuleert 24 uur voor de genoemde huurperiode zal de huurovereenkomst tenietgedaan worden. Indien de overeenkomst korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, zal een bedrag in rekening gebracht worden van € 40 (veertig euro)per sloep. Tenzij er gekozen is voor de annuleer garantie. Het bedrag dat meer is betaald dan deze 40 euro wordt door de ondernemer binnen 7 werkdagen na de annulering overgemaakt op de bankrekening van de consument.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer zorgt ervoor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied, in dit geval het Paterswoldsemeer.
 2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik van het vaartuig in het vaargebied dat de ondernemer en de consument zijn overeengekomen. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen risico dat in lijn is met de waarde van het schip.
 3. Aan het einde van de huurperiode neemt de ondernemer het vaartuig op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst, tenzij hij met de consument iets anders heeft afgesproken.
 4. De ondernemer zorgt ervoor dat in het vaartuig de noodzakelijke (nood)telefoonnummers aanwezig zijn.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument moet over voldoende vaar-vaardigheden beschikken. moet in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet voor open zeilboten.
 2. De consument moet ervoor zorgen dat de bemanning die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs.
 3. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer. Hieronder valt ook een verbod om uit te varen of terug te keren naar de jachthaven, en een gebod om direct naar een door de ondernemer te bepalen afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig alcohol- en/of drugsgebruik.
 4. Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, moet de consument dat vóór de afvaart aan de ondernemer melden. Dat doet niets af aan de verplichting die de ondernemer heeft op grond van artikel 8 lid 1.
 5. Vóór de afvaart moet de consument de conditie vastleggen van het gehuurde goed, wij adviseren ten zeerste dit met foto’s vast teleggen.
 6. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 7. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig aan de ondernemer over op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het vaartuig ontvangen heeft.
 8. De consument moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de ondernemer melden. Dat geldt ook voor feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden.
 9. De consument mag alleen het Paterswoldsemeer verlaten in overeenstemming met Silverboat, hiervoor is schriftelijke bevestiging nodig. Indien het Paterswoldsemeer zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer wordt verlaten word er een bedrag van 180 euro in rekening gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd. Dat geldt alleen voor schade en/of verlies voor zover niet gedekt door de verzekering. De consument is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.
 2. De consument is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als:
  – hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de ondernemer is overeengekomen; en/of
  – hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en/of tot behoud van de rechten van de ondernemer.
 3. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 500,- per boot plus het eigen risico en geldt ongeacht de verzekering van het vaartuig.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig.

Artikel 11 – Niet nakomen van de overeenkomst

 1. Als de ondernemer zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die de consument al heeft betaald.
 2. De consument kan ook aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade die hij heeft geleden, tenzij de tekortkoming aan de kant van de ondernemer niet aan de ondernemer kan worden toegerekend.
 3. Het bovenstaande geldt niet als de ondernemer een alternatieve oplossing biedt die voor beide partijen redelijk is.
 4. Als de consument het vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade. Dit recht vervalt als de verlate overdracht van het vaartuig en/of de andere plaats van overdracht niet aan de consument kan worden toegerekend.
 5. Als de consument het vaartuig niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen, heeft de ondernemer het recht om het vaartuig op kosten van de consument in de genoemde staat te herstellen. Dat mag hij ook doen als de consument zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen in artikel 9 van deze voorwaarden. De consument hoeft de herstelkosten niet te betalen voor zover deze door de verzekering zijn afgedekt. Dit geldt niet als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 10 lid 2.

Artikel 12 – Klachten

 1. Een klacht kan mondeling geuit worden direkt aan het einde van de huurperiode of schriftelijk of per e-mail binnen 48 uur na het einde van de huurperiode.
 2. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Artikel 13 – Geschillenregeling en rechtskeuze

 1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil.
 2. Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Afwijking van de voorwaarden

Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, mogen niet ten nadele zijn van de consument en moeten ofwel schriftelijk ofwel op zodanige wijze worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.